Regulamin Konkursu w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury”

jawor logo kopia
JAWOR U ŹRÓDEŁ KULTURY

&1. Zasady i uczestnictwo w konkursie

 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, przy ul. Radiowej 4, 25-317 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000124925, NIP 6570235795, zwane w dalszej części Radiem Kielce lub Organizatorem
 2. Uczestnikami konkursu są Laureaci wyłonieni przez Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia w trzech kategoriach konkursowych:

– solista-śpiewak lub instrumentalista,

– kapela lub zespół ludowy (w tym dziecięce lub młodzieżowe),

– rękodzieło i sztuka ludowa.

 1. Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia wyłaniają laureatów w konkursach prowadzonych na obszarze swojego działania w oparciu o opracowane przez siebie regulaminy w terminie do dnia 15 maja 2022 r.

&2. Nagroda

 1. Fundatorem Nagród jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przyznawana artystom za dotychczasowe osiągnięcia z działalności w zakresie kultury ludowej oraz jej krzewienie zarówno w regionie jak i w kraju.
 3. Komisja Konkursowa przyznaje Nagrody w następujących kategoriach:
  a) solista śpiewak lub instrumentalista,
  b)kapela lub zespól ludowy (w tym dziecięce lub młodzieżowe),
  c) rękodzieło i sztuka ludowa.

&3. Komisja konkursowa

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokonuje wyboru laureatów. Komisja Konkursowa spośród swoich członków zwykłą większością głosów wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący Komisji Konkursowej kieruje jej pracami i przewodniczy obradom. Członkowie Komisji Konkursowej
 2. z tytułu udziału w jego pracach nie otrzymują wynagrodzenia.
 3. Dla ważności obrad Komisji Konkursowej wymagane jest quorum stanowiące ponad połowę liczby jej członków, w tym Przewodniczącego.
 4. Członek Komisji Konkursowej nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Komisji Konkursowej na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.
 5. Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji o laureatach aż do chwili oficjalnego ogłoszenia wyników.

&4. Zgłoszenie do MKiDN

 1. Po wyłonieniu kandydatów Organizator przesyła wyniki konkursu do MKiDN w terminie do dnia 31 maja 2022 r.
 2. Wręczenie nagród MKiDN nastąpi podczas koncertu galowego Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury” w Tokarni 26 czerwca 2022 r.

&5. Postanowienia końcowe

 1. Właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych związanych z Konkursem ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury”, a w szczególności takich jak prawo do logo i nazwy Konkursu, jest Radio Kielce.
 2. Radio Kielce dopuszcza możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu, a także zawieszenia organizacji Konkursu bez wskazywania przyczyny. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksu do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie www.radio.kielce.pl.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Radia Kielce oraz na stronach internetowych radio.kielce.pl
 4. Dokonując zgłoszenia do Konkursu podmiot zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 5. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” jest Organizator – Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez zgłaszającego lub osoby zgłaszane.
 7. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione w Konkursie wyrażą zgodę na sporządzenie
  i rozpowszechnianie ich wizerunku w związku z konkursem, w tym na publikację wizerunku na stronach internetowych Organizatora, i z tego tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty.
 8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na Utrwalanie wystąpień – nagrywanie i publikowanie (w radio, telewizji i Internecie) z tego tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty.
 9. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystają zgłaszający i kandydaci. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.
 11. Uczestnicy konkursu, którzy są małoletni winni mieć zgodę rodziców opiekunów /prawnych na udział w konkursie wyrażoną na piśmie. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 13. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.


Załącznik do Regulamin Konkursu w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury”

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………..…………………… (imię i nazwisko dziecka), PESEL …………………………………………  w Konkursie w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury” , na warunkach określonych w Regulaminie, który jest mi znany.

 

 

……………………………………….

podpis rodzica/opiekuna


thumbnail javor 2022 plakat a