„JAWOR U ŹRÓDEŁ KULTURY” 2011

Regulamin Konkursu
w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej
„Jawor u źródeł kultury” 2023

§ 1.
Zasady i uczestnictwo w konkursie

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, przy ul. Radiowej 4, 25-317 Kielce, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000124925, NIP 6570235795, zwane w dalszej części Radiem Kielce lub Organizatorem.
2. Uczestnikami konkursu są Laureaci wyłonieni przez Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia w czterech kategoriach konkursowych:
– solista: śpiewak lub instrumentalista,
– kapela ludowa (w tym dziecięca lub młodzieżowa),
– zespół ludowy (w tym dziecięcy lub młodzieżowy),
– rękodzieło i sztuka ludowa.
3. Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia wyłaniają laureatów w konkursach prowadzonych na obszarze swojego działania w oparciu o opracowane przez siebie regulaminy w terminie do dnia 4 maja 2023 r.

§ 2.
Nagroda

1. Komisja Konkursowa przyznaje Nagrody w następujących kategoriach:
– solista: śpiewak lub instrumentalista,
– kapela ludowa (w tym dziecięca lub młodzieżowa),
– zespół ludowy (w tym dziecięcy lub młodzieżowy),
– rękodzieło i sztuka ludowa.
2. W ramach Konkursu w każdej z kategorii przewiduje się nagrodę główną.
3. W każdej z kategorii Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia.
4. Nagrody stanowią:
a) nagroda główna: nagroda finansowa w wysokości 8 000 zł brutto,
b) wyróżnienie: okazjonalny dyplom.
5. Fundatorem Nagród jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przyznawana artystom za dotychczasowe osiągnięcia z działalności w zakresie kultury ludowej oraz jej krzewienie zarówno w regionie jak i w kraju.

§ 3.
Komisja konkursowa

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokonuje wyboru laureatów. Komisja Konkursowa spośród swoich członków zwykłą większością głosów wybiera Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji Konkursowej kieruje jej pracami i przewodniczy obradom.
3. Dla ważności obrad Komisji Konkursowej wymagane jest quorum stanowiące ponad połowę liczby jej członków, w tym obecność Przewodniczącego.
4. Członek Komisji Konkursowej nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Komisji Konkursowej na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.
5. Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji o laureatach aż do chwili oficjalnego ogłoszenia wyników.

§ 4.
Sposób głosowania

1. Każdy juror przyznaje punkty kandydatom we wszystkich 4 kategoriach:
– solista: śpiewak lub instrumentalista,
– kapela ludowa (w tym dziecięca lub młodzieżowa),
– zespół ludowy (w tym dziecięcy lub młodzieżowy),
– rękodzieło i sztuka ludowa.
2. Jurorzy przyznają punkty kandydatom w każdej z kategorii według poniższych zasad:
5 pkt. – III miejsce
10 pkt. – II miejsce
15 pkt. – I miejsce
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów w danej kategorii równej liczby punktów, zwycięzca wyłaniany jest w drodze ponownego głosowania, po przeprowadzeniu dyskusji. Na każdego kandydata juror może oddać jeden głos.
4. Kandydat, który uzyska w danej kategorii najwyższą liczbę głosów otrzymuje nagrodę Ministra prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

§ 5.
Zgłoszenie do MKiDN

1. Po wyłonieniu laureatów Organizator przesyła wyniki Konkursu do MKiDN w terminie do dnia 31 maja 2023 r.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród MKiDN nastąpi podczas koncertu galowego Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury” w Tokarni 18 czerwca 2023 r.

§ 6.
Postanowienia końcowe

1. Właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych związanych z Konkursem ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury”, a w szczególności takich jak prawo do logo i nazwy Konkursu, jest Radio Kielce.
2. Radio Kielce dopuszcza możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu,
a także zawieszenia organizacji Konkursu bez wskazywania przyczyny. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksu do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie radiokielce.pl.
3. Nagroda finansowa zostanie przed przekazaniem laureatowi pomniejszona o należny, zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody (podstawa prawna – art. 30 ust 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
4. Dokonując zgłoszenia do Konkursu podmiot zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
5. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” jest Organizator – Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez zgłaszającego lub osoby zgłaszane.
7. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
9. Inspektorem danych osobowych u Organizatora jest Artur Chruściel, adres mail: artur.chrusciel@radio.kielce.pl
10. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione w Konkursie wyrażą zgodę na sporządzenie i rozpowszechnianie ich wizerunku w związku z konkursem, w tym na publikację wizerunku na stronach internetowych Organizatora, i z tego tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty.
11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na Utrwalanie wystąpień – nagrywanie i publikowanie (w radio, telewizji i Internecie) z tego tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty.
12. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystają zgłaszający i kandydaci. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
15. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.